Pan ddaw'r Nadolig i ben, bydd angen i chi ystyried beth rydych chi'n mynd i'w wneud gyda'ch coeden Nadolig.

Peidiwch â chael eich twyllo i feddwl y gellir gadael coed Nadolig go iawn ar dir comin oherwydd eu bod yn naturiol. Mae coed Nadolig go iawn yn dod o dan y categori 'gwastraff gwyrdd' — ac mae gwaredu gwastraff gwyrdd yn dal i gael ei ystyried yn dipio anghyfreithlon.

Gall y rhai sy'n dewis tipio'n anghyfreithlon wynebu dirwy o £50,000 neu ddeuddeng mis o garchar os cânt eu herlyn mewn Llys Ynadon.

Yn ffodus, mae Cynghorau ledled Cymru yn paratoi ar gyfer tymor gwaredu coed Nadolig bob blwyddyn ac yn darparu gwasanaethau i helpu i sicrhau bod coed sydd wedi’u defnyddio yn cael eu gwaredu'n gyfreithlon ac yn gyfrifol.

Dewch o hyd i'ch Cyngor lleol isod i ddarganfod pa wasanaethau COVID-ddiogel y byddant yn eu cynnig eleni:

 

Blaenau Gwent

Dull gwaredu: casglu o’ch cartref (fel rhan o'u Gwasanaeth Gwaredu Gwastraff Gwyrdd arferol).

Amser a dyddiad: o fewn tair wythnos gyntaf mis Ionawr, ar amser a dyddiad a drefnwyd ymlaen llaw. Ffoniwch 01495 311556 neu ewch i www.blaenau-gwent.gov.uk i gofrestru a threfnu casgliad.

 

Pen-y-bont ar Ogwr

Dull gwaredu: gall trigolion fynd â'u Coed Nadolig i un o dri Safle Amwynder yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr: Maesteg, Bryngarw a Phorthcawl.

Amser a dyddiad: 9am i 4pm, saith diwrnod yr wythnos. Gall ceir fynd ar unrhyw adeg, ond rhaid i faniau — hyd yn oed y rhai at ddefnydd domestig — drefnu ymlaen llaw.

 

Caerffili

Dull gwaredu: bydd safleoedd amwynder ar agor dros gyfnod y Nadolig, heblaw am Wyliau Banc. Gellir gwaredu Coed Nadolig hefyd drwy gasgliadau gwastraff gardd wythnosol, ond dim ond os cânt eu torri'n faint cyfleus a’u bod yn cadw at gyfyngiadau gwastraff gardd rheolaidd y sir.

Amser a dyddiad: Gellir dod o hyd i restr o safleoedd amwynder lleol a'u horiau agor yma. Nid oes angen archebu lle, ond mae pob safle yn gweithredu o dan gyfyngiadau COVID-19 llym sydd i'w gweld yma.

 

Caerdydd

Dull gwaredu: fel rhan o'ch casgliad gwastraff gardd arferol am gyfnod o bythefnos ym mis Ionawr yn unig.

Amser a dyddiad: mae'r union ddyddiad yn dibynnu ar eich cod post. Rhowch eich cyfeiriad yma i gael gwybod pryd y bydd casgliadau'n digwydd yn eich ardal.

 

Sir Gaerfyrddin

Dull gwaredu: dylid mynd â Choed Nadolig go iawn i'ch Canolfan Ailgylchu leol. Mae Nantycaws, Trostre, Wernddu a Hendy-gwyn ar Daf i gyd drwy apwyntiad yn unig.

Amser a dyddiad: mae apwyntiadau ar gael bob dydd a rhaid eu trefnu ymlaen llaw yma. Mae pob canolfan ailgylchu ar agor saith diwrnod yr wythnos, ac eithrio Hendy-gwyn ar Daf sydd ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul.

 

Ceredigion

Dull gwaredu: Gellir mynd â choed Nadolig go iawn i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref agosaf, neu gallwch ddefnyddio Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd arferol y Cyngor.

Amser a dyddiad: I drefnu casgliad gwastraff gardd, rhaid trefnu amser a dyddiad ymlaen llaw drwy ffonio 01545 570881 neu ar-lein, yma. Rhaid i chi brynu bag gwastraff gardd gwyrdd a'i glymu at fôn y goeden. Ni fydd coed heb hyn yn cael eu casglu a gellir eu hystyried yn achos o dipio anghyfreithlon.

 

Conwy

Dull gwaredu: bydd coed trigolion sydd wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd gyda Bryson Recycling yn cael eu casglu. Mae gan breswylwyr hefyd yr opsiwn i drefnu apwyntiad gyda chanolfannau ailgylchu lleol ym Mochdre ac Abergele a fydd yn derbyn coed Nadolig go iawn yn rhad ac am ddim.

Amser a dyddiad: Bydd Bryson Recycling yn rhedeg eu gwasanaeth casglu drwy gydol mis Ionawr. Bydd Canolfannau Ailgylchu Mochdre ac Abergele ar agor am awr yn hirach bob dydd o 27 i 31 Rhagfyr.

 

Sir Ddinbych

Dull gwaredu: y parciau Gwastraff ac Ailgylchu yn Ninbych, Rhuthun a'r Rhyl.

Amser a dyddiad: Mae’n rhaid archebu lle. Gellir archebu slotiau amser ar-lein yma neu drwy ffonio 01824 706000.

 

Sir y Fflint

Dull gwaredu: Mae Hosbis Tŷ’r Eos yn cynnig gwasanaeth casglu am ddim ar gyfer coed Nadolig go iawn yn gyfnewid am rodd tuag at ofal cleifion yn yr hosbis. I archebu casgliad gan Hosbis Tŷ'r Eos, ewch i www.nightingalehouse.co.uk/tree neu ffoniwch 01978 314292

Mae gan Gyngor Sir y Fflint hefyd bum Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref, ac mae pob un ohonynt yn derbyn Coed Nadolig go iawn. Caiff yr holl goed eu compostio yng nghyfleuster compostio'r Cyngor ei hun yn Greenfield neu eu troi'n sglodion i'w defnyddio mewn parciau lleol ac ardaloedd coetir.

Amser a dyddiad:  Mae amseroedd agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ledled Sir y Fflint wedi'u diweddaru ar gyfer cyfnod yr ŵyl. Mae pob canolfan ar agor drwy gydol cyfnod yr ŵyl ac eithrio Dydd Nadolig, fel a ganlyn:

·         Noswyl Nadolig - 9am - 5pm

·         Gŵyl San Steffan - 9am - 5pm

·         27 Rhagfyr a 28 Rhagfyr - 9am - 5pm

·         29 Rhagfyr - 9am - 4pm

·         30 Rhagfyr - 9am - 5pm

·         Nos Galan - 9am - 4pm

·         Dydd Calan - 9am - 5pm

 

Gwynedd

Dull gwaredu: Gellir casglu coed Nadolig sydd wedi'u torri i lawr i ffitio mewn biniau gwastraff gardd cartref fel rhan o wasanaeth casglu Gwastraff Gardd Gwynedd. Gall preswylwyr archebu'r gwasanaeth hwn (am ffi o £35) ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, yma. Gall preswylwyr hefyd fynd â'u coed Nadolig i un o wyth Canolfan Ailgylchu ar amser a dyddiad a drefnir ymlaen llaw.

Amser a dyddiad: Mae diwrnodau casglu gwastraff gardd yn amrywio yn ôl cyfeiriad. Dysgwch fwy yma. Sylwer, ni fydd unrhyw gasgliadau dros y Nadolig na'r Flwyddyn Newydd. Mae dyddiadau agor ac amseroedd ar gyfer Canolfannau Ailgylchu lleol hefyd yn amrywio. Dewch o hyd i'ch canolfan agosaf, eu horiau agor a mynediad i'r system archebu, yma.

D.S. Nid yw coed Nadolig yn cael eu derbyn fel gwastraff ochr y ffordd, felly peidiwch â'u gadael ar gyfer Casgliadau Gwastraff oni bai eich bod wedi talu am y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd.

 

Ynys Môn

Dull gwaredu: Gall trigolion Ynys Môn waredu eu coed Nadolig drwy gysylltu â'r Adran Rheoli Gwastraff i archebu Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus, neu gallant fynd i wefan Cyngor Sir Ynys Môn i drefnu ymweliad Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Amser a dyddiad: Darperir y gwasanaethau hyn drwy gydol y flwyddyn. Rhaid trefnu Casgliadau Gwastraff Swmpus ac ymweliadau â Chanolfannau Ailgylchu ymlaen llaw.

 

Merthyr Tudful

Dull gwaredu: bydd coed Nadolig go iawn yn cael eu casglu o gartrefi ar gais yn unig.

Amser a dyddiad:  Bydd casgliad yn cael ei wneud o'r cwm uchaf ddydd Mercher 6 Ionawr 2020 ac o'r cwm isaf ddydd Iau 7 Ionawr 2020. Ffoniwch 01685 725000 i ofyn am gasgliad cyn y dyddiadau uchod. Gellir mynd â choed go iawn a gwastraff gardd hefyd i Ganolfannau Gwastraff Cartref ac Ailgylchu. 

 

Sir Fynwy

Dull gwaredu: drwy gasgliad gwastraff gardd arferol y Cyngor, ond dim ond os ydych eisoes wedi cofrestru fel cwsmer gwastraff gardd ar gyfer cyfnod 2020.

Amser a dyddiad: ni fydd casgliad gwastraff gardd o ddydd Llun 21 Rhagfyr tan ddydd Gwener 1 Ionawr. Fodd bynnag bydd Cyngor Sir Fynwy yn ymestyn y gwasanaeth wedi hynny tan 15 Ionawr.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall: Mae’r broses gofrestru ar gyfer gwasanaeth gwastraff gardd 2020 ar gau ar hyn o bryd a bydd yn ailagor ddiwedd mis Ionawr. I'r rhai nad ydynt wedi'u cofrestru, gellir mynd â choed Nadolig go iawn i'r Ganolfan Ailgylchu leol ar amser y gallwch ei drefnu yma.

 

Castell-nedd Port Talbot

Dull gwaredu: gall y Canolfannau Ailgylchu yn Heol Bethel, Ystâd Ddiwydiannol Llansawel a Stryd Margam gymryd casgliadau pren a choed fel coed Nadolig go iawn.

Amser a dyddiad: Bydd Heol Bethel ar agor ar ddydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener 9.00 – 5.00pm a dydd Sadwrn a dydd Sul 10.00am – 4.00pm, ond bydd ar gau ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. Mae Llansawel a Stryd Margam yn gweithredu system archebu orfodol ac mae ganddynt oriau gwahanol. I archebu slot, ewch i’r ddolen yma.

D.S. yng Nghastell-nedd Port Talbot, ni allwch drefnu Casgliad Eitemau Swmpus ar gyfer coeden Nadolig go iawn, gan nad yw gwastraff gardd wedi'i gynnwys yn y gwasanaeth.


Casnewydd

Dull gwaredu: Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig gwasanaeth Casglu Domestig Arbennig o £21 am hyd at dair eitem, ac mae coed Nadolig yn gymwys i'w casglu o fewn y gwasanaeth. Fel arall, gall preswylwyr archebu slot yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Amser a dyddiad: Trefnwch ddyddiad ar gyfer eich gwasanaeth Casglu Arbennig Domestig yma. Bydd y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref ym Maesglas ar gau ar 25 a 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr. Cliciwch yma i archebu ar-lein neu cysylltwch â 01633 656656.

 

Sir Benfro

Dull gwaredu: Mae Cyngor Sir Penfro wedi gweithio gyda'r elusen leol, FRAME, i ddarparu casgliadau ymyl y ffordd am ddim ar gyfer coed Nadolig go iawn.

Amser a dyddiad:  Bydd y gwasanaeth casglu yn dechrau o 6 Ionawr 2021 a gall deiliaid tai sy'n dymuno cael casgliad drefnu amser a dyddiad drwy ffonio 01437 764551. Bydd ceisiadau am gasgliadau yn agor ar 15 Rhagfyr 2020 a bydd gan breswylwyr tan 8 Ionawr 2021 i archebu lle.  

 

Powys

Dull gwaredu: gellir ailgylchu coed Nadolig go iawn yn unrhyw un o'ch canolfannau ailgylchu lleol.

Amser a dyddiad:  Mae'r dyddiadau a'r amseroedd agor diweddaraf i'w gweld yma. Mae’n rhaid archebu lle.

 

Rhondda Cynon Taf

Dull gwaredu: gellir trefnu casgliad ar gyfer coed go iawn ar yr un diwrnod â'ch casgliad ailgylchu sych diwygiedig a rhaid eu gadael yn eich man ailgylchu arferol.

Amser a dyddiad: mae archebu’n orfodol a gallwch wneud hyn o 7 Rhagfyr, ar gyfer casgliadau sy'n rhedeg rhwng 4 ac 15 Ionawr. Ffoniwch 01443 425001 i archebu eich slot.

  • RHAID i breswylwyr drefnu i’w coeden gael ei chasglu o leiaf 24 awr cyn eu diwrnod casglu "normal/diwygiedig".
  • Tynnwch yr holl beli/tinsel/goleuadau o'ch coeden ac os yw'ch coeden yn fwy na 4 troedfedd, torrwch hi i mewn i ddarnau o faint cyfleus cyn eu gosod allan i'w casglu (heb eu rhoi mewn bagiau).

 

Abertawe

Dull gwaredu: gellir torri coed Nadolig go iawn i ffitio yn eich bagiau gwastraff gardd cyn belled nad ydyn nhw'n rhy drwm. Neu, gellir mynd â nhw i'ch canolfan ailgylchu leol a'u gosod yn y sgip gwastraff gardd.

Amser a dyddiad: Mae pob canolfan ailgylchu ar agor rhwng 8.30am a 5.00pm, 7 diwrnod yr wythnos. Bydd canolfannau ailgylchu ar gau o 1.00pm ar Noswyl Nadolig a drwy'r dydd ar y Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Mae wythnos casglu gwastraff gwyrdd yn amrywio yn ôl cyfeiriad. Chwiliwch am eich cyfeiriad yma i gael gwybod pryd y bydd eich gwastraff gwyrdd yn cael ei gasglu.

 

Torfaen

Dull gwaredu: gallwch ailgylchu eich coeden go iawn drwy fynd â hi i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Amser a dyddiad: Bydd y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yn Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 10:00am a 3:30pm. Rhaid i chi archebu apwyntiad ymlaen llaw, yma.

 

Bro Morgannwg

Dull gwaredu: cynghorir trigolion i fynd â choed Nadolig go iawn i Ganolfannau Ailgylchu'r Barri neu Landŵ. Rhaid trefnu apwyntiadau yma.

Amser a dyddiad: yn ystod y gaeaf, gellir trefnu apwyntiadau rhwng 10am a 4pm, saith diwrnod yr wythnos (hyd at 20 Rhagfyr ac ar ôl 1 Ionawr).

 

Wrecsam

Dull Gwaredu: gall preswylwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu Gwastraff Gwyrdd Cyngor Wrecsam dorri eu coed yn ddarnau llai a'u gosod yn eu biniau ailgylchu gwyrdd. Gall unrhyw un gofrestru a thalu £25 y casgliad. Os na all coed ffitio i mewn i'r biniau Gwastraff Gwyrdd, gellir mynd â nhw hefyd i un o dair Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Wrecsam: Ystad Ddiwydiannol a Phlas Madog (heb apwyntiad) a Brymbo (rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw).

Amser a dyddiad: Cesglir gwastraff gwyrdd yn fisol drwy gydol mis Rhagfyr, Ionawr a Chwefror, cyn ailddechrau amserlen o gasglu ddwywaith y mis. Rhestrir amseroedd agored a systemau archebu'r Canolfannau Ailgylchu yma.

 

Er bod Cynghorau'n darparu gwasanaethau Casglu coed Nadolig, peidiwch â gadael eich coeden Nadolig gyda'ch gwastraff rheolaidd, nac ar yr eiddo/palmant o flaen eich tŷ (oni bai eich bod wedi cadarnhau mai dyma sut y caiff ei chasglu – ac y’i cesglir felly yn fuan).

I gael rhagor o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am reoli gwastraff yn ddiogel i ddeiliaid tai dros gyfnod yr ŵyl, cadwch lygad ar ein tudalen Facebook lle rydym yn rhannu awgrymiadau bach dyddiol yn y cyfnod cyn Dydd Nadolig.

Mae'r cyfan yn rhan o'n hymgyrch dymhorol, #TymoryTwtio. Os oes gennych unrhyw gyngor yr hoffech ei rannu am reoli gwastraff yn ddiogel ac yn gyfrifol adeg y Nadolig, ymunwch â'r sgwrs drwy ddefnyddio hashnod ein hymgyrch ar Twitter.