Taking pride in our communities

Mae ar Taclo Tipio Cymru angen eich cymorth chi i greu dyfodol i Gymru lle nad oes taflu sbwriel anghyfreithlon.

Dyfodol lle nad yw cymdeithas yn derbyn taflu sbwriel anghyfreithlon.

Dyfodol lle’r ydym oll yn cydweithio i arddel cyfrifoldeb am ein gwastraff, ac yn ymfalchïo yn ein cymunedau.

Rhowch Wybod am Ddigwyddiad
Rhowch wybod
Canfod cludwyr gwastraff cofrestredig

Beth rydym yn ei wneud

Mae Taclo Tipio Cymru’n bodoli i oresgyn y bygythiad yn erbyn bywyd gwyllt a phobl a brwydro’r niwed i’r amgylchedd yn ein hardaloedd gwledig a threfol trwy roi diwedd ar dipio anghyfreithlon.

Rydym yn gweithio gyda dros 50 o bartneriaid, gan gynnwys y 22 Awdurdod Lleol ledled Cymru, yr heddlu a’r gwasanaeth tân cenedlaethol a Cyfoeth Naturiol Cymru i leihau nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon nes y bydd Cymru’n rhydd rhag y drosedd hon.

Pam rydym yn ei wneud

Yn 2017/18 cafodd mwy na 35,000 ddigwyddiadau tipio anghyfreithlon eu adroddu yng Nghymru.

Mae’r digwyddiadau hyn yn costio dros £2 filiwn i dalwyr trethi Cymru er mwyn eu clirio. Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd. Pe caech eich dal, gallech wynebu dirwy o hyd at £50,000 neu garchar.

Mae tipio anghyfreithlon yn falltod ar ein trefi a’n cefn gwlad ac yn fygythiad i bobl a bywyd gwyllt.

Sut rydym yn ei wneud

A ninnau’n bartneriaeth rydym yn cysylltu â chartrefi, tirfeddianwyr preifat, landlordiaid, perchnogion busnes a chymunedau i daclo tipio anghyfreithlon ar y cyd.

Rydym yn addysgu’r cyhoedd am y ddyletswydd gofal tuag at eu gwastraff. Mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i sicrhau y ceir gwared ar ein gwastraff yn gyfrifol.

Rydym yn rhoi cyngor a gwybodaeth ar ffyrdd o gael gwared ar wastraff. Rydym yn cefnogi’r rheini y mae arnynt angen help i daclo tipio anghyfreithlon. Rydym yn defnyddio ystod o ddulliau arolygu arloesol a mesurau gorfodi i ddal tipwyr anghyfreithlon.